Back to top

Lịch thi kết thúc học phần học kỳ V – hệ CĐ chính quy, chuyên ngành Kế toán khóa K38

 • TẬP ĐOÀN HÓA CHẤT VIỆT NAM
  TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT
  CỘNG HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
   
   
   
  LỊCH THI KẾT THÚC HỌC KỲ V
  HỆ CAO ĐẲNG  CHÍNH QUY – CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN KHÓA K38
  NĂM HỌC: 2012 – 2013
   

  I- LỚP: K2- C10; K3- C10; K4- C10

  TT
  Ngày
  Buổi
  Môn thi
  Thời lượng
  Thời gian
  Giảng đường
  1

  Ngày 14/01

  Chiều

  Kế toán TCDN 2

  90 phút

  13h30’ – 15h00’

  P.403,404, 405, 406

  2

  Ngày 15/01

  Chiều

  Kiểm toán

  90 phút

  13h30’ – 15h00’

  P.403,404, 405, 406

  3
  Ngày 16/01
  Chiều

  Kế toán TCDN 3

  90 phút

  13h30’ – 15h00’

  P.403,404, 405, 406

  4
  Ngày 17/01
  Chiều

  Phân tích hoạt động KD

  90 phút

  13h30’ – 15h00’

  P.403,404, 405, 406

  5

  Ngày 18/01

  Chiều

  Kế toán quản trị chi phí

  90 phút

  13h30’ – 15h00’

  P.403,404, 405, 406

  6

  Thị trường chứng khoán

  90 phút

  15h10’ – 16h40’

  P.403,404, 405, 406

   

  II- LỚP: K2- T10

  TT
  Ngày
  Buổi
  Môn thi
  Thời lượng
  Thời gian
  Giảng đường
  1

  Ngày 21/01

  Chiều

  Toán cao cấp

  90 phút

  13h30’ – 15h00’

  P. 406

  2

  Ngày 22/01

  Chiều

  Kinh tế quốc tế

  90 phút

  13h30’ – 15h00’

  P. 406

  3
  Ngày 23/01
  Chiều

  Tiếng anh chuyên ngành

  90 phút

  13h30’ – 15h00’

  P. 406

  4
  Ngày 24/01
  Chiều

  Quản trị học

  90 phút

  14h40’ – 16h10’

  P. 406

  5

  Ngày 25/01

  Chiều

  Nguyên lý thống kê

  60 phút

  13h30’ – 14h30’

  P. 406

  6

  Toán kinh tế

  90 phút

  14h40’ – 16h10’

  P. 406

   
   

  NGƯỜI LẬP BIỂU

  (Đã ký)

   Nguyễn Mai Trang
   
   

  Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2013

  PHÒNG QL ĐÀO TẠO