Back to top

Phòng Thanh tra và Đảm bảo chất lượng Giáo dục

Chức năngPhòng Thanh tra, đảm bảo chất lượng giáo có chức năng tham mưu, quản lý và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác thanh tra, khảo thí, đảm bảo chất lượng giáo dục và các nhiệm vụ khác của nhà trường do Hiệu trưởng giao. Nhiệm vụ –…

Read More

Phòng Tổ chức – Hành chính

Chức năng Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức, cán bộ. Nhiệm vụ 1. Nghiên cứu, đề xuất về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Trường; xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của Trường, chức năng và nhiệm vụ của các đơn vị trong Trường;…

Read More

Phòng Đào tạo

Chức năng Tham mưu cho Hiệu trưởng về quản lý quá trình đào tạo hệ chính quy. Nhiệm vụ 1) Nghiên cứu, đề xuất chỉ tiêu tuyển sinh, cơ cấu ngành nghề và trình độ đào tạo hàng năm; 2) Xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập bao gồm: kế hoạch giảng dạy học…

Read More